Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom
+36 70 630 1068

ÁSZF

A www.worldexperttours.hu honlap által értékesített szolgáltatások értékesítésének
általános szerződéses feltételei
 
A worldexperttours.hu meghatározott utazást szervező utazási iroda, mint (Utazási Iroda) termékeinek engedélyezett értékesítője, amelyekkel érvényes utazásközvetítői szerződése van. 
A kiválasztott utazást az Ügyfél - amennyiben betöltötte 18. életévét - megrendelheti és megvásárolhatja a worldexperttours.hu-tól ugyanazon az áron, mint amelyen azt az utazást szervező iroda kínálja.
A jelen Szerződés alapján tehát a worldexperttours.hu létrehozza az Utazási Iroda és az utazást megrendelő, mint utazók (a továbbiakban, mint Ügyfél) közötti utazási szerződést, az Utasok által igényelt szolgáltatásokra ügyelve. A worldexperttours.hu e körben a Ptk. szerint meghatározott megbízottra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A worldexperttours.hu által folytatott tevékenység engedélyköteles. Az engedélyező hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály; 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919
U-001809
 
Megrendelés menete
 
A weboldal minden látogatója korlátlan mennyiségű, ajánlatkérést küldhet el a worldexperttours.hu részére a gyors ajánlatkérés menü alatt. A megrendelés során az Ügyfél köteles megadni a kereszt- és vezetéknevét, e-mail címét és telefonszámát, valamint az Adatkezelés tájékoztató és általános szerződési feltételek egyetértek rubrika kijelölésével nyugtázni a jelen általános szerződési feltételek megismerését és elfogadását. 
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a worldexperttours.hu-nak a megrendelés pillanatában nincs információja arról, hogy az adott utazás szabad-e, tehát értékesíthető-e az Ügyfél részére, ezért a megrendelés elküldésével nem jön létre utazási szerződés a felek között. 
A worldexperttours.hu az Ügyfelek részére az Ügyfél szerződési nyilatkozatának megtétele előtt 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően tájékoztatást nyújt.
A megrendelések fogadása után a worldexperttours.hu foglalással él az utazást szervező az Utazási irodánál. Amennyiben ez nem lehetséges, abban az esetben a worldexperttours.hu feltétlenül kapcsolatba lép az Ügyféllel és megállapodik vele a további teendőkben
Az utazás lefoglalásának sikerességét követően, előzetesen e-mailen a worldexperttours.hu elküldi a megrendelő nyomtatványt, az utazási szerződést, és egyéb tájékoztatót,  amely tartalmazza az utazási díj kifizetésének módját és idejét is. A fenti dokumentumok elküldése az ügyfél részére nem jelenti az utazás visszaigazolását és a sikeres helyfoglalást az utazás szervezőnél. Az utas vállalja, hogy az elküldött dokumentumokat átolvasás és aláírás után visszaküldi e-mailen az info@worldexperttours.hu címre és a megrendelőn meghatározott utazás részvételi díjat határidőben megfizeti. Az utazási szerződés és a részvételi díj, illetve előleg megérkezése után a worldexperttours.hu a foglalás véglegesítését megindítja az utazást szervezőnél. Érvényes foglalás az utazást szervező visszaigazolásával válik véglegessé.
 
Amennyiben az Ügyfél az aláírt utazási szerződést nem küldi el a worldexperttours.hu által megadott e-mail címre a tájékoztatóban megjelölt határidőn belül, a felek között nem jön létre a szerződés. 
 
Amennyiben az Ügyfél az előleg vagy bizonyos esetekben a teljes utazási díj megfizetésével késedelembe esik, a worldexperttours.hu nem vállalja az Ügyfél által megrendelt utazás végleges lefoglalását, valamint nem vállal felelősséget a késedelmes kifizetéssel járó egyéb jogkövetkezményekért, vagy az utazás meghiúsulásáért.
 
Az Ügyfél a worldexperttours.hu által küldött utazási szerződésben észlelt adatbeviteli hibákat köteles a worldexperttour.hu számára jelezni. Az adatbeviteli hibákat a worldexperttours.hu javítja és az utazási szerződést ismét megküldi az Ügyfél részére. Az Ügyfél az adatbeviteli hibákat a worldexperttours.hu-val történt egyeztetést követően és hozzájárulásával jogosult saját maga helyesbíteni.
Amennyiben az Ügyfél az utazás visszaigazolása után módosítja a személyes adatait, az új ajánlatnak minősül és a módosítások a worldexperttours.hu általi elfogadásáig az utazási szerződés abban az eseten sem jön létre, illetve a módosításokkal járó plusz költségeket és jogkövetkezményeket  az Ügyfél köteles vállalni. Amennyiben a felek között a szerződés nem jön létre, a worldexperttours.hu a megfizetett díjat vagy díjelőleget az Ügyfél részére visszafizeti.
Amennyiben az utazási szerződés létrejön, de az utazási díj vagy díjelőleg megfizetésére a tájékoztatóban megjelölt határidőn belül nem kerül sor vagy az Ügyfél az utazási szerződésben előírt egyéb feltételeket nem teljesíti az worldexperttours.hu jogosult a létrejött utazási szerződéstől elállni. Az elállásról az worldexperttours.hu az Ügyfelet haladéktalanul értesíti.
A felek által aláírt szerződés írásbeli szerződésnek minősül és azt az worldexperttours.hu iktatja. 
Minden Ügyfél minden egyes írásbeli megrendelése, amely tartalmazza az Ügyfél által igényelt utazási szolgáltatásokat, az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezi az adott Ügyfél adott megrendelése vonatkozásában.
Az utazási szerződés létrejöttével az utazási szerződés részévé válnak továbbá a jelen általános szerződési feltételek mellett az utazást szervező Utazási Iroda által közzétett általános szerződési feltételek és az általa rendelkezésre bocsátott programfüzetben, illetve elektronikus formában megtalálható rendelkezések is azok értelemszerű alkalmazásával, valamint az utazási szerződésre vonatkozó jelen általános szerződési feltétekben és az egyedi utazási szerződésben nem érintett rendelkezései. A worldexperttours.hu az utazást szervező utazási iroda általános szerződési feltételinek elérhetőségéről az utazási szerződés megküldésével tájékoztatja az Ügyfeleket.
Az utazási szerződés csak magyar nyelven köthető meg.
Az utazási szerződés hatályba lépéséről a worldexperttours.hu 3 munkanapon belül tájékoztatja az Ügyfelet. A hatálytalan utazási szerződés alapján történő teljesítésekre az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeit kell alkalmazni és a worldexperttours.hu köteles az Ügyfél által befizetett teljes utazási díjat vagy előleget az Ügyfél részére visszafizetni.
Az Ügyfél haladéktalanul köteles tájékoztatni a worldexperttours.hu-t arról, ha az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházta.
 
Nyilatkozat végfelhasználásról
 
Az Áfa tv. 206. §-a alapján az Ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe.
    • nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe (tehát magányszemélyként foglal, nem kér cégnévre számlát),
    • adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként veszi igénybe (tehát cégnévre kér számlát, de a megrendelt szolgáltatást nem számlázza tovább),
    • adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe (tehát cégnévre kér számlát és a megrendelt szolgáltatást továbbszámlázza, ez esetben plusz ÁFA-t is fel kell számolni.
 
Részvételi díj és annak megfizetése
 
Azoknál az utazásoknál, amelyek az utazás megkezdése előtt több mint egy hónappal kerültek megrendelésre, az Ügyfél a megrendelést követően a worldexperttours.hu által meghatározott időpontig fizeti be az Utazási Iroda által meghatározott összeget, de legfeljebb a teljes ár 40%-át (előleg). A teljes díj fennmaradó összegét az Ügyfél – az utazási szerződés eltérő rendelkezésének hiányában - legkésőbb az utazás megkezdése előtt harminc nappal köteles megfizetni.
A last minute típusú és a kevesebb mint harminc nappal az utazás megkezdése előtt megrendelt utazások árának teljes összegét – az utazási szerződés eltérő rendelkezésének hiányában - az Ügyfél egy összegben fizeti meg a worldexperttours.hu részére a meghatározott időpontig. A worldexperttours.hu az utazási szerződés megküldésével egyidejűleg tájékoztatja az Ügyfelet a fizetési módokról.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Utazási Iroda, rendkívüli esetben nem igazolja vissza az utazás lefoglalását. Ilyen esetben a fentebb ismertetett módon a szerződés nem lép hatályba és az Ügyfél jogosult az összes általa a worldexperttours.hu részére megfizetett összeg visszatérítésére. A részvételi díj visszatérítéséhez az általunk küldött Adategyeztető visszafizetéshez nyomtatvány kitöltése és ügyfél általi aláírása szükséges - ezen kerül feltüntetésre, milyen bankszámlaszámra igényli a visszafizetést. Az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért az utazást szervező Utazási Iroda felel.
A banki átutalás, illetve befizetés költségeinek viselése 
    • az Ügyféltől származó előleg és hátralék befizetése során a költség az ügyfelet terheli, amelyet az Ügyfél a befizetéssel egyidejűleg köteles megfizetni a befizetés helye szerinti bank szabályzatának megfelelően;
    • a túlfizetéseknek az Ügyfél részére történő visszaterítése esetén a költséget minden esetben a worldexperttours.hu állja;
    • külföldről bejövő és külföldre irányuló fizetésre minden esetben csak a felek közötti közös megegyezés esetén van lehetőség. Amennyiben felek külföldi bankszámlára történő kifizetésben állapodnak meg, vagy a visszafizetésre csak külföldi bankszámlára van lehetőség, a kifizetéssel felmerülő költségeket az Ügyfél köteles viselni, a worldexperttours.hu pedig jogosult a kifizetéssel felmerülő költséget a kiutalt összegből levonni;
    • Külföldről bejövő és külföldre irányuló fizetésre minden esetben csak a felek közötti közös megegyezés esetén van lehetőség. Amennyiben felek külföldi bankszámlára történő kifizetésben állapodnak meg vagy a visszafizetésre csak külföldi bankszámlára van lehetőség, a kifizetéssel felmerülő költségeket az Ügyfél köteles viselni, a worldexperttours.hu pedig jogosult a kifizetéssel felmerülő költséget a kiutalt összegből levonni.
Az Ügyfél által befizetett összegek jogcímének meghatározása során minden esetben a megrendelt utazást szervező Utazási Iroda általános szerződési feltétele az irányadó. Az utazást szervező Utazási Iroda általános szerződési feltételeitől eltérő rendelkezésének hiányában az Ügyfél által előzetesen befizetett összeg előlegnek minősül. Abban az esetben, ha utazást szervező Utazási Iroda általános szerződési feltételei szerint az Ügyfél által befizetett összeg foglalónak vagy bánatpénznek minősül, az utazási szerződéstől való elállásra, illetve az utazás megrendelése során befizetett összegekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény foglalóra vonatkozó 6:185. §- vagy a bánatpénzre vonatkozó 6.213. §-a irányadó.
 
Fizetési lehetőségek
  • Készpénzes fizetés irodánkban (előre egyeztetés szükséges)
  • Banki átutalás
    Egyenlítse ki nyaralását kényelmesen otthonról átutalással. Bankon belüli utalása azonnal látszódik a számlánkon. Bankon kívüli utalása pedig 4 órán belül átér. Jelenleg a Budapest Banknál vezetjük a számlánkat.
  • Befizetés MKB Bank, vagy Budapest Bank bankfiókban megadott bankszámlánkra: 10101188-51644200-01005004
Foglalás lekérésre
Némely utazást először az Utazási Iroda külföldi partnerétől szükséges lekérni. Ilyen esetben a worldexperttours.hu jogosult az Ügyféltől az adott Utazási Iroda feltételei szerinti lekérési díjat bekérni, még a foglalást megelőzően, a lekérési díj összege az utazás összegének 100%-a is lehet, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ezt előírja. Ez az összeg a worldexperttours.hu által visszaküldött utazási szerződésben meghatározott időpontban válik esedékessé. A lekérésre történő foglalás esetén az utazást szervező Utazási Iroda általános szerződéi feltételi az irányadók, különös tekintettel a díj megfizetésének ütemezésére, kártérítési és költségtérítési feltételeire. Sikertelen foglalás esetén az Ügyfél által megfizetett lekérési díj teljes összege visszatérítendő az Ügyfél részére, amennyiben az Ügyfél nem választ a worldexperttours.hu kínálatából másik, legalább a meghiúsult utazás lekérési díjának értékével azonos értékű utazást, azonban az Ügyfél az esetleges sikertelen foglalás következtében semmilyen jogcímen nem jogosult kártérítésre.
 
Részvételi jegy, voucher, repülőjegy
Az utazáshoz szükséges okmányokat - voucher, repülőjegyek stb. az Ügyfél a worldexperttours.hu-tól veszi át. Az átvétel az utazás időpontjától, valamint az Ügyfél által meghatározott cél országtól függ. Az okmányok megközelítőleg egy héttel az indulás előtt kerülnek az Ügyfél részére átadásra elektronikus úton (e-mail), illetve a worldexperttours.hu jogosult az Ügyfelet az okmányok átvételének lehetőségéről értesíteni. 
Az utazáshoz szükséges egyéb úti-okmányok (útlevél, esetlegesen vízum) beszerzése az Ügyfél kötelessége és felelőssége. Az utazásban részt vevő gyermeknek és/vagy kiskorúnak életkortól függetlenül rendelkeznie kell az adott ország beutazási feltételeit teljesítő, érvényes úti-okmánnyal. Amennyiben a gyermek vagy fiatalkorú utas nem a szüleivel/gyámjával utazik, úgy az utazáshoz a szülő vagy gyám nyilatkozata szükséges. Az Ügyfél köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, be- és kiutazási szabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani; az ezek megszegéséből, be nem tartásából eredő többletköltségek és károk az Ügyfelet terhelik. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Ügyfél az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást lemondta volna, illetve az utazástól elállt volna. Az utazástól való elállásra, annak okától függetlenül, az utazást szervező Utazási iroda általános szerződési feltételei az irányadóak, különös tekintettel az elállás (lemondás) miatt visszatérítendő összegek vonatkozásában.
Nem magyar állampolgárok az adott célország konzuli szolgálatánál vagy a Nagykövetségen tájékozódhatnak a beutazási feltételekről.
 
Részvételi díj módosítás
Az utazási szerződés alapján fizetendő díj emelésére az utazást szervező Utazási Iroda általános szerződési feltételeiben meghatározott feltételek alapján van lehetőség, amely általános szerződési feltételek az utazási szerződés részét képezik és amelyet a worldexperttours.hu az utazási szerződéssel együtt bocsát az utazó rendelkezésére.
 
Panaszkezelés
Az Ügyfél az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Ügyfél bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Ügyfélnek átadni. Az utaskísérő köteles az utazást szervező utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az Ügyfél a tájékoztatást írásban köteles elküldeni az utazást szervező utazási iroda, illetve a worldexperttours.hu részére, amelyhez rendelkezésre állás esetén hozzá kell csatolni az utazás helyszínén készült, a reklamációt alátámasztó jegyzőkönyvet, az utazási iroda helyi megbízottjának igazolásával. Amennyiben az Ügyfél a kifogásával az worldexperttours.hu-hoz kíván fordulni az összes reklamációval kapcsolatos észrevételt és iratot a worldexperttours.hu következő e-mail címére lehet elküldeni: info@worldexperttours.hu
A worldexperttours.hu az írásbeli panaszt - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A reklamációt elutasító álláspontját a worldexperttours.hu indokolással látja el. A reklamáció elutasítása esetén a worldexperttours.hu az Ügyfelet írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A békéltető testülethez történő fordulás esetén az Ügyfélnek lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetéke békéltető testülethez is fordulni. 
A worldexperttours.hu, mint utazást közvetítő utazási ügynökség jár el, azonban az Ügyfél jogosult az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési, valamint sérelemdíj iránti igényét a worldexperttours.hu-nál is bejelenteni. Az utazást szervező Utazási Iroda felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza. A reklamáció átvétele után a worldexperttours.hu a reklamációt elküldi az utazás szervezőjének, amely köteles a reklamáció kapcsán a jogszabály által meghatározott legrövidebb határidőn belül arról nyilatkozni. 


A honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek tekintendők véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes magyar adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja.

még töltünk